Brak grafik Powiatowy Urząd Pracy w Oławie
19.12.2014
 
 

Rejestracja bezrobotnego

 

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowy Urzędzie Pracy ( PUP) jako bezrobotnej lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 674 z późn. zm.)

1. Bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na obszarze którego działania przebywa.

2. Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu KARTY REJESTRACYJNEJ oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

a) dowód osobisty lub inny dokument z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL ;

b) dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;

c) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień ( świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo);

d) dokument o przeciwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument osoba posiada;

e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);

f) książeczka wojskowa ( dotyczy meżczyzn, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową);

g) decyzja o likwidacji działalności gospodarczej;

h) zaświadczenie o okresie zawieszenia działności gospodarczej, jeżeli zgłoszony został do ewidencji działaności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłyną;

i) decyzja o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w której wskazany jest  termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej; 

j) zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych   (dotyczy to osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);

k) decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników ( w przypadku domowników w gospodarstwie rolnym  o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);

l) aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej;

ł) decyzja lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej dokumentujące okres pobierania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( dotyczy  osób rejestrujących się po utracie tych świadczeń);

4. Osoby bezrobotne ubiegające się o prawo do zasiłku zobowiązane są do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

a) zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadającego po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia; 

b) osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 1/2 etatu lub na umowę zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracujące przy wykonywaniu tych umów, powinny przedłożyć zaświadczenie  z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące;

c) decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy ( dotyczy osób rejestrujących się po utracie prawa do renty);

d) zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej ( dotyczy osób, które dokonały zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej);

e) świadectwo zwolnienia z Aresztu lub z Zakładu Karnego, jeżeli w czasie pobytu w Zakładzie Karnym osoba byla zatrudniona oraz zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach.

5.  Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

Po dokładnej weryfikacji dokumentów Urząd może poprosić o przedłożenie innych dodatkowych dokumentów.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu może wyrazić zgodę na rejestrację bez kompletu dokumnetów.

 
Top! Top!